T么m kh么 rim – M贸n ngon thay 膽峄昳 th峄眂 膽啤n cho b峄痑 膬n gia 膽矛nh鉁旓笍鉂o笍

Nh峄痭g m贸n 膬n b峄 l岷穚 膽i l岷穚 l岷 trong cu峄檆 s峄憂g th瓢峄漬g ng脿y 膽茫 l脿m b岷 ph谩t ng谩n. B岷 mu峄憂 thay 膽峄昳 th峄眂 膽啤n cho gia 膽矛nh nh瓢ng ch瓢a bi岷縯 ch峄峮 m贸n g矛 th啤m ngon, b峄 d瓢峄g? T么m kh么 rim ch铆nh l脿 m峄檛 trong nh峄痭g l峄盿 ch峄峮 ho脿n h岷 d脿nh cho c谩c ch峄 em n峄檌 tr峄 膽岷 膽ang. C霉ng b峄 sung m贸n m峄沬 n脿y cho th峄眂 膽啤n b峄痑 c啤m b峄泃 nh脿m ch谩n nh茅!

T么m kh么 B谩 Ki岷縩 – 膼岷穋 s岷 t么m kh么 ch岷 l瓢峄g, gi谩 th脿nh ph岷 ch膬ng 膽瓢峄 cung c岷 t岷 c峄璦 h脿ng 膼岷穋 s岷 B谩 Ki岷縩 膽岷 b岷 膽em 膽岷縩 nh峄痭g b峄痑 膬n an to脿n, b峄 d瓢峄g d脿nh cho gia 膽矛nh b岷.

Tham kh岷 s岷 ph岷﹎ v脿 膽岷穞 mua t岷: T么m kh么 B谩 Ki岷縩 – 膼岷穋 s岷 B谩 Ki岷縩 ch岷 l瓢峄g

T么m kh么 th瓢啤ng hi峄噓 B谩 Ki岷縩 ch岷 l瓢峄g 膽峄搉g 膽峄乽, h瓢啤ng v峄 ng峄峵 th啤m
T么m kh么 th瓢啤ng hi峄噓 B谩 Ki岷縩 ch岷 l瓢峄g 膽峄搉g 膽峄乽, h瓢啤ng v峄 ng峄峵 th啤m

T么m kh么 rim n瓢峄沜 m岷痬 chua ng峄峵

Chu岷﹏ b峄 nguy锚n li峄噓:

 • T么m kh么 lo岷 k铆ch th瓢峄沜 v峄玜 200 gram.
 • S岷 2 c峄.
 • T峄廼 1 c峄.
 • 峄歵 t瓢啤i 1 qu岷.
 • C谩c lo岷 gia v峄 c岷 thi岷縯: 膽瓢峄漬g, n瓢峄沜 m岷痬, d岷, d岷 h脿o, b峄檛 ng峄峵, t瓢啤ng 峄泃, b峄檛 canh, h岷 ti锚u, d岷 膬n.

C谩c b瓢峄沜 ti岷縩 h脿nh:

B瓢峄沜 1: S啤 ch岷 nguy锚n li峄噓

 • S啤 ch岷 t么m kh么: T么m kh么 膽瓢峄 mua ng芒m v峄沬 n瓢峄沜 岷 tay trong kho岷g 2-3 ph煤t sau 膽贸 r峄璦 l岷 b岷眓g n瓢峄沜 s岷h. 膼峄 r谩o n瓢峄沜.
 • S岷: chia l脿m hai ph岷. B贸c ph岷 v峄 gi脿 b锚n ngo脿i v峄﹖ 膽i. B贸c th锚m 2 l峄沺 v峄 n峄痑, c岷痶 th脿nh nh峄痭g kh煤c c贸 k铆ch th瓢峄沜 kho岷g hai 膽峄憈 ng贸n tay. Ph岷 c貌n l岷 c岷痶 l岷 c峄, 膽岷璸 d岷璸 r峄搃 b膬m nhuy峄卬.
 • T峄廼 b贸c v峄, 膽岷璸 d岷璸, b膬m nhuy峄卬.
 • 峄歵 th谩i nhuy峄卬.
 • Cho s岷, t峄廼, 峄泃 b膬m nhuy峄卬 tr峄檔 chung v峄沬 nhau.

B瓢峄沜 2: 漂峄沺 t么m kh么 v峄沬 c谩c gia v峄

 • Cho ph岷 t么m kh么 膽茫 膽瓢峄 r峄璦 s岷h r谩o n瓢峄沜 v脿o m峄檛 c谩i t么 膽峄 l峄沶. Th锚m v脿o 膽贸 c谩c gia v峄 n瓢峄沜 m岷痬 1 mu峄梟g, d岷 h脿o 3 mu峄梟g v脿o c霉ng, s岷 th谩i kh煤c.
 • N瓢峄沜 m岷痬 s岷 ng岷 v脿o tim t岷 h瓢啤ng v峄 膽岷璵 膽脿, c貌n d岷 h脿o c贸 t谩c d峄g t岷 m脿u 膽岷筽 m岷痶 cho m贸n 膬n sau khi ho脿n th脿nh, s岷 s岷 瓢峄沺 m霉i th啤m cho t么m kh么ng c贸 v峄 tanh.
 • 漂峄沺 trong kho岷g 10-15 ph煤t.

B瓢峄沜 3: Pha n瓢峄沜 chua ng峄峵

 • H峄梟 h峄 n瓢峄沜 s峄憈 g峄搈 1/2 mu峄梟g 膽瓢峄漬g, 2 mu峄梟g d岷, 1 mu峄梟g t瓢啤ng 峄泃 膽谩nh 膽峄乽 l锚n cho t瓢啤ng 峄泃 tan.

B瓢峄沜 4: C谩ch rim t么m kh么 chua ng峄峵 th啤m ngon k铆ch th铆ch v峄 gi谩c

 • Cho ch岷 l锚n b岷縫, cho 2 mu峄梟g d岷 膬n v脿o ch岷 膽un s么i th矛 cho ti岷縫 h峄梟 h峄 s岷, t峄廼, 峄泃 v脿o phi th啤m l锚n. Ti岷縫 theo cho t么m v脿o rim c霉ng. Khi th岷 th峄媡 t么m b岷痶 膽岷 s膬n l岷 th矛 cho n瓢峄沜 s峄憈 chua ng峄峵 膽茫 膽瓢峄 chu岷﹏ b峄 tr瓢峄沜 膽贸 v脿o c霉ng.
 • 膼岷 膽岷縩 khi th岷 ph岷 n瓢峄沜 s么i l锚n th矛 m峄 nh峄 l峄璦, 膽峄 l峄璦 ch谩y liu riu tr谩nh l脿m ch谩y t么m. Khi ph岷 n瓢峄沜 tr峄 n锚n s峄乶 s峄噒 v脿 quy峄噉 l岷 v峄沬 t么m kh么 t岷 th脿nh l峄沺 谩o v脿ng n芒u b贸ng 膽岷筽 m岷痶 th矛 n锚m n岷縨 l岷 gia v峄 l岷 cu峄慽 r峄搃 t岷痶 b岷縫.
 • R岷痗 ch煤t h岷 ti锚u t岷 h瓢啤ng th啤m.

Xem th锚m: C谩ch l脿m g峄廼 xo脿i t么m kh么 h岷 d岷玭

T么m kh么 rim m岷穘 chua ng峄峵 l脿 s峄 k岷縯 h峄 c峄 nhi峄乽 v峄 kh谩c nhau v么 c霉ng h岷 d岷玭
T么m kh么 rim m岷穘 chua ng峄峵 l脿 s峄 k岷縯 h峄 c峄 nhi峄乽 v峄 kh谩c nhau v么 c霉ng h岷 d岷玭

C谩ch rim t么m kh么 m岷穘 chua ng峄峵 l脿 s峄 k岷縯 h峄 c峄 nhi峄乽 v峄 kh谩c nhau. 膼贸 l脿 v峄 chua t峄 gi岷, ng峄峵 t峄 膽瓢峄漬g, 膽岷璵 膽脿 c峄 m岷痬 v脿 cay c峄 峄泃 ho脿 quy峄噉 c霉ng v峄 t峄廼, s岷, h岷 ti锚u t岷 n锚n m峄檛 m贸n 膬n r岷 膽瓢a mi峄噉g. M峄檛 b谩t c啤m tr岷痭g c霉ng 膽末a rau lu峄檆, th锚m 膽末a t么m rim n峄痑 c农ng c贸 th峄 khi岷縩 m峄峣 ng瓢峄漣 h脿o h峄﹏g th瓢峄焠g th峄ヽ.

T么m kh么 rim th峄媡 – C谩ch rim t么m kh么 truy峄乶 th峄憂g

Chu岷﹏ b峄 nguy锚n li峄噓:

 • T么m kh么 b贸c v峄 k铆ch th瓢峄沜 v峄玜.
 • Th峄媡 ba ch峄 300 gram.
 • T峄廼 1/2 c峄.
 • H脿nh l谩 3 nh谩nh.
 • 峄歵 t瓢啤i 1 qu岷.
 • Gia v峄 c岷 thi岷縯: n瓢峄沜 m岷痬, 膽瓢峄漬g, b峄檛 ng峄峵, b峄檛 canh, gi岷, t瓢啤ng 峄泃, h岷 ti锚u, d岷 h脿o, d岷 膬n.

C谩c b瓢峄沜 ti岷縩 h脿nh:

B瓢峄沜 1: S啤 ch岷 nguy锚n li峄噓

 • T么m kh么: c农ng gi峄憂g nh瓢 c谩ch l脿m c峄 m贸n t么m kh么 rim th峄媡 b锚n tr锚n, 膽岷 ti锚n ch煤ng ta c岷 r峄璦 s岷h t么m. V矛 trong qu谩 tr矛nh 膽贸ng g贸i v脿 v岷璶 chuy峄僴 t么m kh么 c贸 th峄 b峄 ti岷縫 x煤c v峄沬 b峄 b岷﹏. Ng芒m v峄沬 n瓢峄沜 n贸ng 膽峄 ph岷 b峄 膽贸 b峄 t谩ch ra. R峄璦 l岷 b岷眓g n瓢峄沜 s岷h r峄搃 膽峄 r谩o.
 • Th峄媡 ba ch峄: c岷 s岷h ph岷 b矛, r峄璦 v峄沬 n瓢峄沜 s岷h r峄搃 膽峄 r谩o. Th谩i th脿nh mi岷縩g to c峄 kho岷g hai ng贸n tay ch峄 l岷 ho岷穋 c贸 th峄 nh峄 h啤n t霉y b岷.
 • T峄廼 膽岷璸 d岷璸 v脿 b膬m nhuy峄卬.
 • H脿nh l谩 th谩i nh峄.
 • 峄歵 th谩i nh峄.

B瓢峄沜 2: 漂峄沺 gia v峄

 • T么m 瓢峄沺 v峄沬 1 mu峄梟g n瓢峄沜 m岷痬, 2 mu峄梟g d岷 h脿o trong kho岷g 10-15 ph煤t.

B瓢峄沜 3: R谩n x茅m c岷h th峄媡 ba ch峄

 • Cho 2 mu峄梟g d岷 膬n l锚n ch岷, sau 膽贸 th岷 t峄玭g mi岷縩g ba ch峄 v脿o ch岷 r谩n 膽岷縩 khi c谩c c岷h c峄 mi岷縩g th峄媡 x茅m c贸 m脿u v脿ng n芒u l脿 膽瓢峄.
 • B岷 c岷 ph岷 c贸 s峄 t峄 m峄 v脿 kh茅o tay, n岷縰 kh么ng mi岷縩g th峄媡 s岷 b峄 ch谩y v脿 kh么.
 • Khi th峄媡 膽瓢峄 th矛 g岷痯 ra b谩t.

B瓢峄沜 4: C谩ch rim t么m kh么 v峄沬 th峄媡 ba ch峄 b茅o ng岷瓂

 • Cho t峄廼 v脿o ch岷 d岷 膬n v峄玜 chi锚n th峄媡. Phi th啤m l锚n th矛 膽峄 th峄媡 v脿 t么m v脿o c霉ng 膽峄 膽岷 膽峄乽. Th锚m c谩c gia v峄 g峄搈 1 mu峄梟g 膽瓢峄漬g, 1 mu峄梟g n瓢峄沜 m岷痬, 2 mu峄梟g gi岷 膬n, 1 mu峄梟g t瓢啤ng 峄泃, 峄泃 th谩i nh峄, 1/4 mu峄梟g b峄檛 ng峄峵 膽岷 膽峄乽 l锚n. Khi b岷縫 s么i th矛 m峄 nh峄 膽峄 c岷 n瓢峄沜 d岷 d岷.
 • Khi th岷 n瓢峄沜 s峄乶 s峄噒, quy峄噉 v脿o t峄玭g mi岷縩g t么m, mi岷縩g th峄媡 l脿 膽瓢峄. N锚m n岷縨 l岷 gia v峄 m峄檛 l岷 n峄痑 cho v峄玜 膬n th矛 r岷痗 h脿nh l谩 l锚n tr锚n.
 • 膼岷 m峄檛 l岷 cu峄慽 r峄搃 t岷痶 b岷縫, r岷痗 h岷 ti锚u.

B脿i vi岷縯 li锚n quan: C谩ch l脿m t么m kh么 kho th峄媡 膽啤n gi岷

M贸n t么m kh么 rim s岷 tr峄 n锚n b茅o ng岷瓂 h啤n r岷 nhi峄乽 khi c贸 th峄媡 ba ch峄 xu岷 hi峄噉.
M贸n t么m kh么 rim s岷 tr峄 n锚n b茅o ng岷瓂 h啤n r岷 nhi峄乽 khi c贸 th峄媡 ba ch峄 xu岷 hi峄噉.

M贸n t么m kh么 rim s岷 tr峄 n锚n b茅o ng岷瓂 h啤n r岷 nhi峄乽 khi c贸 th峄媡 ba ch峄 xu岷 hi峄噉. Nh峄痭g mi岷縩g th峄媡 c贸 m脿u v脿ng x茅m c岷h 膽岷筽 m岷痶. T岷 sao ch煤ng ta l岷 ch峄峮 th峄媡 ba ch峄 ch峄 kh么ng ph岷 ph岷 n脿o kh谩c? Ch铆nh v矛 th峄媡 ba ch峄 l脿 s峄 k岷縯 h峄 ho脿n h岷 v脿 v峄玜 膽峄 gi峄痑 l瓢峄g m峄 v脿 th峄媡 n岷. B岷 s岷 kh么ng b峄 ng岷 nhi峄乽 v矛 nhi峄乽 m峄, ho岷穋 qu谩 kh么 v矛 ch峄 c贸 ph岷 th峄媡 n岷 kh么ng.

T峄玭g con t么m m峄乵, dai dai, b霉i, ng峄峵, 膽岷璵 膽脿 s岷 khi岷縩 kh岷﹗ v峄 c峄 m峄峣 ng瓢峄漣 t膬ng l锚n r岷 nhi峄乽.

B岷 膽茫 bi岷縯 c谩ch ch峄峮 t么m kh么 ngon ch瓢a?

M贸n t么m kh么 rim c贸 ngon hay kh么ng tr瓢峄沜 ti锚n b岷 ph岷 t矛m mua 膽瓢峄 nh峄痭g m岷 t么m ngon.

 • M脿u s岷痗 t么m: T霉y thu峄檆 v脿o t么m s峄憂g t峄玭g v霉ng kh谩c nhau m脿 khi ph啤i kh么 c贸 m脿u s岷痗 kh谩c. T么m kh么 c贸 m脿u 膽峄 t峄 nhi锚n 膽贸 l脿 t么m s峄憂g 膽瓢峄 ph啤i kh么. C貌n nh峄痭g lo岷 t么m c贸 m脿u 膽峄 nh岷 ho岷穋 m脿u 膽峄 th芒m l脿 t么m 瓢啤n, 膽峄 l芒u ng脿y 膽瓢峄 膽em 膽i lu峄檆 r峄搃 m峄沬 ph啤i.
 • 膼峄 岷﹎: N锚n ch峄峮 nh峄痭g con khi s峄 c贸 c岷 gi谩c kh么, kh么ng 岷﹎ 瓢峄泃, d铆nh nh峄沺. T么m kh么 膽瓢峄 ph啤i v脿 b岷 qu岷 t峄憈 s岷 膬n ngon v脿 膽峄 膽瓢峄 trong th峄漣 gian d脿i.
 • V峄: 膼峄慽 v峄沬 lo岷 t么m to th矛 c岷 lo岷 b峄 s岷h 膽瓢峄 ph岷 v峄 v矛 v峄 r岷 c峄﹏g. B岷 s岷 th岷 kh贸 ch峄媢 khi 膬n ph岷 ph岷 v峄. C貌n t么m kh么 nh峄 th矛 膽峄 nguy锚n v峄.
 • Th峄媡 dai v脿 ch岷痗: ch峄峮 nh峄痭g con t么m c贸 ph岷 th峄媡 ch岷痗 v脿 c贸 膽峄 dai m峄沬 l脿 t么m ngon.

C贸 th峄 b岷 quan t芒m: T么m kh么 gi谩 bao nhi锚u?

T么m kh么 c贸 m脿u t瓢啤i s谩ng, v脿ng ru峄檓 b岷痶 m岷痶
T么m kh么 c贸 m脿u t瓢啤i s谩ng, v脿ng ru峄檓 b岷痶 m岷痶

Hy v峄峮g qua hai m贸n t么m kh么 rim m脿 b脿i vi岷縯 膽茫 gi峄沬 thi峄噓 tr锚n 膽芒y b岷 膽茫 c贸 膽峄 t峄 tin 膽峄 b瓢峄沜 v脿o b岷縫 tr峄 t脿i n岷 n瓢峄沶g cho c岷 gia 膽矛nh c霉ng th瓢峄焠g th峄ヽ. 膼eo t岷 d峄 v脿o v脿 b岷痶 膽岷 th峄眂 hi峄噉 m贸n 膬n th么i n脿o!

膼谩nh gi谩 post